’Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları’ paneli

KESK’e bağlık Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından düzenlenen “Neoliberal Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları” konulu panel, 11 Mayıs 2016 günü Petrol İş Ankara Şubesi’nde gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan panele moderatör olarak katıldı.

Ankara Eczacı Odası, Ankara Dişhekimleri odası, SES, Emekli Sen, Genel iş ile Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası’nın (ESM) katkılarıyla düzenlenen panele Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Murat Özveri, İşyeri Hekimi Dr. Ercan Yavuz ve Sosyal-İş Eğitim Uzmanı Onur Bakır konuşmacı olarak katıldılar.

Dr. Bayazıt İlhan, panelin başında yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin son derece sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek, “Can güvenliğinin olmadığı bir yerde sosyal güvenliğin geleceğini konuşmak anlamlı gelmeyebilir ama öyle değil tabi. Emek, demokrasi, barış mücadelesi devam diyor, durmadan haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

1990’ların sonu, 2000’lerin başında ilgili kurumların buna benzer panelleri oldukça sık yaptığını hatırlatan İlhan, “Tespitlerimizde bir sorun yok ama 10 Ekim saldırısını düşündüğümüz zaman, Türkiye tarihinin en büyük katliamını düşündüğümüz zaman, bu başlıklara yönelik yürütülen mücadelenin bedelinin ağır olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Yine de emeğin haklarından, demokrasi talebinden, barış talebinden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Sağlık alanından örnek veren İlhan, zamanında işçilerin paralarıyla kurulan SSK hastanelerinin, Sağlık Bakanlığı’na devrediliyor gibi gösterilerek zaman içinde özelleştirileceğini söylediklerini hatırlattı. İlhan, şimdi Cumhurbaşkanı’nın “hayalim” diyerek ısrarla sözünü ettiği Şehir Hastaneleri Projelerinin tam da bu tespite denk düştüğünü, kamu hastanelerinin tasfiyesinin yeni bir evresini oluşturduğunu söyledi. Mevcut devlet hastanelerinin kapatılarak, bu hastanelerin olanaklarının şehir hastanelerine aktarılmasının, mevcut hastane arazilerinin ticari alanlara dönüştürülmesinin planlandığını belirten İlhan, bu projelerin Kamu-Özel Ortaklığı denilen modelle yapıldığını vurguladı. Bu modelle devletin kendi arazisinde kiracı durumuna düştüğünü ve ciddi kamu zararı oluştuğunu anlatan İlhan, sağlık ve sosyal güvenliğin özelleştirmelerin en çok yaşandığı alanlar arasında olduğunu da sözlerine ekledi.

Dr. Bayazıt İlhan’ın konuşmasının ardından panele geçildi.  Avukat Murat Özveri, “Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihsel Dönüşümü ve Sosyal Güvenlik Hakkı” başlıklı bir sunum yaptı. Dr. Ercan Yavuz “Türkiye’de Sağlık Alanında Yapısal Değişikler ve Neoliberal Ekonomi İle İlişkisi”ni ele alırken, Onur Bakır da, “Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Piyasalaştırılması Sürecinin Temel Dinamikleri”ni, emeklilik ve sağlık hakkı başta olmak üzere Türkiye’de sosyal güvenliğin piyasalaştırılmasının somut örnekleri ve emekçi sınıflar üzerindeki mevcut ve olası etkileri üzerinden değerlendirdi.

Panelin ardından, Genel-İş Sendikası Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, Emekli-Sen Genel Başkanı Veysi Baysülen, SES Eğitim Uzmanı Cahide Sarı, Ankara Dişhekimleri Odası Üyesi Neslihan Sevim, BES Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şenol Köksal ve SGK Müfettişi Avukat Tansel Güven’in katılımıyla forum gerçekleştirildi.