BAŞVURU İÇİN ÖNERİLEN YARDIMCI KAYNAK KİTAPLAR

*         Ammerman RT, Hersen M. Case Studies in Family Violence, New York, Plenium Press, (1991).

*         Aşçıoğlu Ç. Doktorların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu .Olgaç Matbaası, Ankara, (1982).

*         Aşçıoğlu Ç. Tıbbi Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluklar. Tekışık Ofset Tesisleri, Ankara, (1992).

*         Ayan M. Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk. Kazancı Yayınları Ankara, (1991).

*         Aykaç M . Adli Tıp, Nobel Tıp Kitapevleri . İstanbul , (1993).

*         Baron DN, Nhicher J J, Lee K E. A new short text book of chemical pathology, London, Fifth Edition, (1989).

*         Belli VF. Adli Psikiyatri Ankara, (1992).

*         Berry DB. Domestic Violence Source Book, Equal Compensation For Women, Lowell House; (1994).

*         Camps FE Ed. Gradwhol’s Legal Medicine, 3rd ed. John Wright and Sons Ltd, Bristol,(1976).

*         Cebiroğlu R. Çocuk Akıl Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, (1982).

*         Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve İlgili Mevzuat. Adalet Bakanlığı Yayınları, Ankara, (1985).

*         Curran WJ, Garry AL, Petty CS Eds. Modern Legal Medicine, Psychiatry and Forensic Science, F.A. Davis Company, Philadelphia, (1980).

*         Çoker F, Kazancı F, Kazancı M. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Kazancı Matbaacılık Sanayii A. Ş, İstanbul, (1992).

*         Dickstein LJ, Nadelson CC. Family Violence: Emerging Issues of a National

*         Crisis, American Psychiatric Press, (1989).

*         DiMaio DJ, DiMaio VJM. Forensic Pathology, Elsevier, New York, (1993)

*         Dinçmen K. Adli Psikiyatri, Birlik Yayınları, İstanbul, (1984).

*         Dönmezer S. Kriminoloji, Filiz Kitabevi, İstanbul, (1984).

*         Froede R Ed. Handbook of Forensic Pathology, Pubished by College of American Pathologists, Northfield, Illinois, (1990).

*         Gemalmaz M S. Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı, Kavram Yayınları İstanbul (1993).

*         Gemalmaz M S. Temel Belgelerde İnsan Hakları, İnsan Hakları Derneği Yayını

*         Gionelli PC, Imwinkelried EJ. Scientific Evidence, Second Edition, Volume 2, The Michie Comp., Charlottesville, Virginia, (1993).

*         Gordon I, Shapiro HA, Berson SD. Forensic Medicine, A Guide to Principle Third Edition, Churchill Livingstone, Edinburgh, London, Melbourne and New York, (1988).

*         Gök Ş. Adli Tıp, 5. baskı Filiz Kitabevi, İstanbul; 1983: 367-399

*         Gözübüyük AP. Türk Ceza Kanunu Açılaması, 4. Bası, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, (1981).

*         Güley M, Vural N. Toksikoloji, Ankara, (1978).

*         Hancı İH. Hekimin yasal sorumlulukları (Tıbbi hukuk). Egem Tıbbi Yayıncılık, İzmir, (1995).

*         Hatun Ş. Hasta Hakları-Temel Belgeler, Türk Tabipleri Birliği, Tisamat, Kasım, (1995).

*         Hicks DJ. Sexual Battery: Management of the Rape Victim In: Zatuchhi GI, Daly MJ, Scıarra JJ Eds. Gynecology and Obstetrics, Harper and Row Publishers, Philadelphia, (1984).

*         Hicks DJ. Sexual Assault, In: David HN, Eurard JR Eds. Ambulatory Gynecology, Harper a Row Publishers, Philadelphia,(1985).

*         Indest GF. Medicolegal Issues in Detecting and Proving the Sexual Abuse of Children. In: Wecht C Ed. Legal Medicine, Butteworth Legal Publishers, New Hampshire,(1991).

*         İnsan Hakları ve Hekim Sorumluluğu Sempozyumu, (Türk Tabipleri Birliği - Türkiye İnsan Hakları Vakfı - Pyhsicians for Human Rights) İstanbul, 5-8 Ocak (1995).

*         Jacobsen L, Vesti P. Torture Survivors a new group of patients, Denmark ,(1995).

*         Kempe CH, Helfner RE. Helping the Battered Child and his Family, Philadelphia, JB Lippincott Co, (1972).

*         Keskin K. Uygulamada taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçları. Ankara , (1992).

*         Knight B. Forensic Pathology, London , Melbourne, Auckland, (1991).

*         Knight B. Simpson’ s Forensic Medicine, Tenth Edition, London, Melbourne, Auckland, (1991).

*         Knight B. Simpson Adli Tıp, Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, İstanbul, (1995).

*         Köroğlu E. Sağlık Personelini İlgilendiren Hukuk Kuralları (Sağlık Mevzuatı ). Yargıçoğlu Matbaası. Ankara,(1984).

*         Mason JK Ed. Pediatric Forensic Medicine and Pathology, Chapmann and Hall Medical, London, (1990).

*         Meadow R. ABC of Child Abuse , Bedford, Jolly & Barber Ltd, (1989).

*         Neyzi O, Koç L . Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Bayda Yayınları, İstanbul, (1984).

*         Oates K. Child Abuse: A Community Concern , New York, Mazel Press, (1984).

*         Özen C. Acil Durumlarda Adli Tıp Sorunları .Dahili ve Cerrahi Acil Hastalıklar Değerli.Ü(Ed): Fatih Gençlik Vakfı Matbaası , İstanbul , (1979).

*         Özen HC. Adli Tıp Ders Kitabı, 2. baskı Çeliker Matbaacılık, İstanbul, (1980).

*         Özen C. Kısa Adli Tıp Ders Kitabı. 3. Bası, Taş Matbaası, İstanbul, (1983).

*         Özen C: Adli Psikiyatri . Adli Tıp ed. Özden SY Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, (1989).

*         Öztürel A . Adli Tıp, Güzel İstanbul Matbaası. Ankara ,(1971).

*         Polat O, İnanıcı MA, Aksoy ME. Adli Tıp Ders Kitabı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, (1997).

*         Reisoğlu S. Türk Hukukunda Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Fakülteler Matbaası, İstanbul (1983) .

*         Rogers W. Child Abuse and Neglect, London, Open University Press, (1989).

*         Saferstein R. Forensic Science Handbook, Regents/Prentice Hall, NewJersey, (1982).

*         Schwar TG, Olivier JA, Loubser JD. The Forensic ABC in Medical Practice Apractical Guide Haum Educational Publishers, Protoria,(1988).

*         Straus MA, Gellers J, Steinmetz SK. Behind Closed Doors: Violence in the American Family, Anchor Press, New York, (1981).

*         Tedeschi CG, Eckert WG, Tedeschi LG. Forensıc Medicine a study in trauma an environmental hazards. Volum-2, Philadelphia, London, Toronto, (1977).

*         Torture, Supplementum No.1, (1993).

*         Torture, Supplementum No.1, (1994).

*         Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat, Adalet Bakanlığı Yayınları, Ankara, (1986).

*         Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu, TİHV Yayınları II, (1994).

*         Walker E, Bonner B, Kaufmann K. The Physically and Sexually Abused Child, New York, Pergamon Press, (1988).

*         Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 1994, TİHV Yayınları 11, Ankara, 1995.

*         Watson A. Forensic Medicine - A Handbook for Professionals, Gower, Aldershot, (1989).

*         Yılmaz E. Hukuk Sözlüğü, 3. baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara, (1986).

 

BAŞA DÖN