Özel Hastaneler Yönetmeliği İle Bu Yönetmelik Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Karşılaştırma PDF Print E-mail
Thursday, 21 February 2008 12:42

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ İLE BU YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ

1) 6. Maddede yapılan değişiklikle genel hastanelerin;

 • En az bulundurması gereken yatak sayısı 10’dan 25’e çıkarılmış,
 • En az dört uzmanlık alanından kadrolu tabip bulundurma zorunluluğu, en az üçü cerrahi uzmanlık dalı olmak üzere altı klinik uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştırma zorunluluğu olarak değiştirilmiş,
 • Laboratuar hizmetlerinin satın alınmasına olanak veren düzenleme madde metninden çıkarılmıştır.

2) 7. Maddede yapılan değişiklikle dal hastanelerinin;

 • En az bulundurması gereken yatak sayısı 10’dan 25’e çıkarılmış,
 • Ana faaliyet alanından kadrolu tabip bulundurma zorunluluğu ikiden dörde çıkarılmış,
 • Laboratuar hizmetlerinin satın alınmasına olanak veren düzenleme madde metninden çıkarılmış, bulundurulacak radyoloji ve laboratuvar hizmetlerinin taşıması gereken asgari standartların Bakanlıkça tebliğ ile düzenleneceği belirtilmiştir,

3) 8. Maddede yapılan değişiklikle hastane binasının yerine ilişkin koşullara ilave hükümler getirilmiştir. 21.10.2006 günü yapılan değişiklikle özel hastanelerin yerine ilişkin koşullar yalnızca;

 • “Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhî müesseselerden uzak olduğu valilik tarafında yetkilendirilmiş ilgili merci raporu ile tespit edilen,
 • Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğu İl Trafik Komisyonu veya Valiliğin yetkilendirdiği ilgili merciler raporu ile belgelenmiş bulunan, alanlarda kurulur” dan ibaret hale getirilmişti.

Yapılan düzenleme ile bu koşullara ilaveten;

 • İmar ile ilgili mevzuat uyarınca her tür ve ölçekteki planlarda özel sağlık alanı kullanım kararı verilmiş olması,
 • Hastane binası için yeterli yeşil alan ayrıldığının ilgili belediye tarafından yazılı olarak belgelenmesi,
 • Hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanları için, 1.7.1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan cetvelin (8) numaralı sağlık yapıları başlıklı kısmında belirtilen ölçüden az olmamak kaydıyla; ilgili mahalli idarenin sağlık kurum ve kuruluşları için otopark konusunda düzenlemesi var ise burada belirlenen ölçüye göre, mahalli idarenin böyle bir düzenlemesi yok ise Otopark Yönetmeliğindeki ölçüye uygun şekilde yeteri sayıda otopark yeri ayrılmış olması." koşulları getirilmiştir.

4) 9. Madde yeniden düzenlenmiş olmakla birlikte esasen tek değişiklik, ruhsatlandırılmış hastane binalarına ilave bina yapılmak istenmesi halinde Yönetmeliğe Ek madde 4 olarak eklenen sağlık kurum ve kuruluşlarının planlanmasına ilişkin madde uyarınca ön izin alınması koşulu getirilmesidir. Ek madde 4’te ise kamu ve özel sektöre ait hastanelerin belli ölçütler üzerinden planlanan alanlarda ve planlanan kapasitede faaliyet göstermesine yönelik hükümler içermektedir.

5) Madde 8- Özel hastaneler; imar ile ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planlarda özel sağlık alanı kullanım kararı verilmiş, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olan, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden uzak, ulaşım şartları özel olarak incelenmiş ve bu durum İl Trafik Komisyonu raporu ile belgelenmiş olup 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenen asgari genişlikte olan, 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğine göre yeterli otopark yeri ayırılan ve fen, sağlık ve afet şartları bakımından imar ile ilgili mevzuata uygun ve yeterli yeşil alana sahip bulunan alanlarda kurulabilir. Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle;

§ Özel Hastanelerin, müstakil binada faaliyet gösterme zorunluluğu getirilmiştir. Oysa 21.10.2006 günü yapılan değişiklikte müstakil bina koşulu aranmamış müstakil girişinin bulunması yeterli görülmüştür.

§ Eski Yönetmelikte bulunan “8 inci maddedeki çevre şartlarını taşımakla birlikte binanın kurulduğu yer imar planında; 2.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendinin (a) alt bendinde belirtilen merkezi iş alanı kapsamında yer aldığına dair ilgili belediyeden belge ibraz edilen ve bu belgeye dayanılarak Bakanlıkça ön izin verilen ve ayrıca ilgili belediyeden, bu bina için yapı kullanma izin belgesi almış olan binalarda” ibaresi ile

“Ancak; Bakanlıktan ön izin alarak ruhsat başvurusunda bulunan veya ruhsat almış olmakla birlikte imar çalışmaları tamamlanmadığından dolayı yapı kullanma izin belgesi bulunmayan hastaneler, belediye tarafından imar planları onaylandığında özel sağlık tesisi olarak yapı kullanma izin belgesi verileceği yönünde yazılı belge ibraz etmeleri şartıyla bu binalarda faaliyetlerine devam edebilirler. Bu hastaneler; imar planları onaylandığında yapı kullanma izin belgesini ibraz etmek zorundadır.” İbareleri yönetmelikten çıkarılmıştır.

6) Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci cümlesi değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle; 21.10.2006 günü yapılan düzenlemede yer alan “İş akitlerinde aksine hüküm bulunmaması kaydıyla bu personelin özel hastanede tam gün çalışıyor olmaları normal çalışma saatleri dışında muayenehane veya başka bir özel sağlık kuruluşunda mesleklerini serbest icra etmelerine engel teşkil etmez” ibaresi;

"Özel hastanede çalışan tabipler, muayene ve tedavilerini üstlendikleri hastaları gerektiği gibi takip etmelerini, kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını teminen, çalışma sürelerini de belirtmek kaydıyla en fazla iki özel sağlık kurum veya kuruluşunda çalışabilirler." Şeklinde değiştirilmiştir.

7) Yönetmeliğin 28 inci maddesi değiştirilmiştir. Değişiklikle;

Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri dışındaki özel hastanelerde; Radyoloji, Biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuarlarının kurulması zorunlu tutulmuştur, bu laboratuarlar yönünden hizmetin satın alınabileceğine ilişkin hükümler madde metninden çıkarılmıştır. Patoloji laboratuarının ve diğer laboratuarların hastanenin hizmet vereceği tıp dallarının gerektirmesi halinde kurulacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Özel hastane bünyesindeki laboratuarlar için 21.06.2006 günü yapılan düzenlemede ruhsatın hastane sahibi adına düzenleneceği yönündeki ibare düzeltilmiş ve “ilgili mevzuata göre ayrıca ruhsatname düzenlenir ve laboratuarlar, hastane adına düzenlenen faaliyet izin belgesinde yer alır.” İbareleri eklenmiştir.

Ayrıca madde metninde “Laboratuvar hizmetleri, mevzuatına uygun olarak ilgili laboratuvar uzmanının sorumluluğunda yürütülür.

Tıpta tanı ve tedavi amacıyla radyasyon uygulamalarını yürüten laboratuvar ve birimler için hastane sahibi adına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisansı alınır.

Özel hastanelerde, tıp teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyulan diğer görüntüleme hizmet birimleri ancak, Ek 4 üncü maddedeki planlamaya uygun olmak kaydıyla kurulabilir. Kurulacak bu birimler ruhsatlandırılarak faaliyet izin belgesine eklenir.

Özel hastanelerin bünyesinde bulunması zorunlu laboratuvarların dışında, faaliyet gösterilen uzmanlık dalları için gerekli olan laboratuvar ve radyoloji hizmetleri, hizmet satın alma yoluyla diğer hastaneler ile 992 sayılı Kanuna ve 3153 sayılı Kanuna göre Bakanlıkça ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşlarından karşılanabilir. Hizmet satın alınması durumunda bununla ilgili belgeler, faaliyet iznine esas belgeler ile birlikte sunulur.

Özel hastanenin hizmet satın alması durumunda aşağıdakilere uyulması zorunludur:

a) Hizmetin bu yol ile karşılandığı hususunda hastaya ve/veya yakınlarına tetkik istenilmeden önce bilgi verilmesi,

d) Laboratuvar veya radyoloji tetkikini gerçekleştiren kurum veya kuruluş isminin ve adresinin tetkik sonuç raporunda yer alması,

e) Tetkik sonuçlarının, hizmet satın alınan kurum veya kuruluş tarafından gecikmeksizin güvenli bir şekilde gönderilmesi,

Hizmetin, satın alma yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan hastane ile hizmeti veren kurum veya kuruluş, bu uygulamadan ve sonuçlarından müştereken sorumludur. " düzenlemeleri ilave edilmiştir.

Özel hastanelerde, bu Yönetmelikteki özel hastane gruplarına göre belirlenen laboratuvarlar ile genel hastanelerde en az 300 mA ve özel dal hastanelerinde en az 100 mA gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji laboratuvarının ve ayrıca, uzmanlık dallarının gerektirdiği diğer laboratuvarların bulunması zorunludur. Madde 28- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.18) Özel hastanelerde, bu Yönetmelikteki özel hastane gruplarına göre belirlenen laboratuvarlar ile genel hastanelerde en az 300 mA ve özel dal hastanelerinde en az 100 mA gücünde röntgen cihazının ve ayrıca her hastanede en az bir adet seyyar röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji laboratuvarı ile Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen uzmanlık dallarının gerektirdiği diğer laboratuvarların bulunması zorunludur.

Özel hastanelerde bulundurulması zorunlu laboratuvarlar, 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu hükümlerine göre ilgili uzmanlık dalında birer uzmanın sorumluluğunda Bakanlıkça ruhsatlandırılırlar.

Radyoloji laboratuvarları için 7/9/1985 tarihli ve 18861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyasyon Güvenliği Tüzüğü hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisansı alınması ve bunların, 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili uzmanın sorumluluğunda Bakanlık tarafından ruhsatlandırılması zorunludur.

8) Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–11 sayılı Özel Dal Hastanelerinin Alt Yapı Standartları ve Bazı Uzmanlık Dallarında Bulunması Gereken Asgari Standartlarda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle Dal hastanelerinde bulundurulması öngörülen laboratuar hizmetlerinin “veya satın alınabileceği” yönündeki ibareler düzenlemelerden çıkarılmıştır.

Göz Hastalıkları Hastanesinde ise radyoloji ve diğer laboratuarların “kurulmayabileceği” yönündeki ibare çıkarılmıştır.

9) MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek 4 üncü madde eklenmiştir.

"Sağlık kurum ve kuruluşlarının planlanması

EK MADDE 4 – Bakanlıkça aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, faaliyetine ihtiyaç duyulan sağlık kurum ve kuruluşları ile bunlara ait sağlık insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz dağılımı alanlarında kamu ve özel sektörü kapsayacak şekilde planlama yapılır:

a) Sağlık hizmetlerinin, demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması,

b) Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet kapasiteleri, sağlık insan gücü ile çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması,

c) Koruyucu sağlık ve acil sağlık hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet sunumunun gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması,

ç) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması.

Özel hastane açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamada ihtiyaç gösterilen yerleşim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere başvurabilirler.

Bakanlıkça birinci fıkraya göre planlanan yatırım listesi, her yıl Ekim ayında Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Özel hastane açmak isteyenler, Kasım ayı sonuna kadar Bakanlığa başvurur. Yerleşim yeri itibariyle planlanan özel hastane sayısından fazla istekli olması halinde aralarında noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir.

Planlamaya göre ilan edilen yerlerdeki özel hastane için Kasım ayında başvuru olmaması halinde, takip eden yılın Ağustos ayına kadar bu özel hastaneler için başvuruda bulunulabilir. Bu durumda, talepte bulunulan ayın sonuna kadar başvurular toplanır ve takip eden ayın ilk haftasında birden fazla istekli olması halinde aralarında noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir; tek istekli bulunması halinde o kişiye hak sahibi olduğu bildirilir.

Başvurularda aşağıdaki belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti istenir:

a) Özel hastane açmak için ekonomik ve mali yeterliliğinin olduğunu gösteren belgeler,

b) Hak sahipliğini başkasına devretmeyeceğine dair taahhütname,

c) 9 uncu madde uyarınca ön izin alındığı tarihten itibaren, üç yıl içinde özel hastaneyi ruhsatname alarak işletmeye başlayacağına; ayrıca, özel hastaneyi açtıktan sonra işletme hakkını bir yıl süreyle başkasına devretmeyeceğine dair taahhütname,

d) Üçüncü fıkra gereği yapılacak ilanda belirtilen diğer belgeler.

Üçüncü ve dördüncü fıkralara göre hak sahibi olan kişi, hak sahibi olduğunun bildirildiği tarihten itibaren en geç sekiz ay içinde 9 uncu madde uyarınca ön izin almak ve ön izin tarihinden itibaren üç ay içinde inşaata veya bina tadilatına başladığını Müdürlük vasıtasıyla belgelemek zorundadır. Bunları belgelendirmeyenler ile beşinci fıkranın (c) bendindeki taahhütnameye uymayanların hak sahipliği sona erer. Hak sahipliği sona erenler, üç yıl süre ile Bakanlıkça ilan edilecek diğer özel hastaneler için başvuramaz.

Özel hastane açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamaya uymak zorundadır. Ruhsatlandırılan özel hastanelere yeni tıbbi hizmet birimi, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ve sağlık çalışanı ilave edilmek istenildiğinde de planlamaya uyulması zorunludur."

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 6 ncı ve 7 nci maddeler eklenmiştir.

"Ön izin başvuruları ve ruhsatlı hastaneler

GEÇİCİ MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlıkça yapılacak planlama kapsamı dışında yeni özel hastane ön izin başvurusu ve mevcut ruhsatlandırılmış özel hastanelere tıbbi hizmet birimi, sağlık çalışanı veya teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilave talepleri kabul edilmez.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön izin belgesi almış olanlar değerlendirilerek, bunlardan işlemlerini mevzuata uygun olarak yürüttükleri tespit edilenler Ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden muaftır.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön izin belgesi almak için usûlüne uygun başvuran, belgelerinde eksiklik bulunmayan ve belgeleri mevzuata uygun olan başvuru sahipleri Ek 4 üncü maddedeki planlama hükümlerinden istisnadır.

Ancak, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları gereği ön izin sahipleri üç ay içinde inşaata veya bina tadilatına başladığını belgelememeleri veya başlamalarına rağmen üç yıl içinde ruhsatname alarak işletmeye başlamamaları halinde, ön izin belgeleri iptal edilir ve Ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden muafiyetleri sona erer.

İkinci ve üçüncü fıkra gereği ön izin sahiplerinin Ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden muafiyeti ön izne esas proje ve belgeleri ile sınırlıdır. Ön İzin sahiplerinin yeni tıbbi hizmet birimi, sağlık çalışanı ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilavesi talepleri planlama hükümlerine tâbidir. Genişleme şeklinde proje değişiklikleri veya devir halinde muafiyetleri sona erer."

"İstisnalar

GEÇİCİ MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ruhsatlı olan hastaneler, ön izin almış ve ön izin işlemleri devam eden müracaatlar bakımından, bu Yönetmelik ile değiştirilen aşağıdaki maddeler uygulanmaz:

a) Genel hastane ise, 6 ncı maddenin (b) ve (c) bendleri,( üç cerrahi olmak üzere altı klinik dalda uzman bulundurma zorunluluğu, en az 25 yatak )

b) Dal hastanesi ise, 7 nci maddenin (a), (b) ve (c) bendleri( en az dört kadrolu uzman tabip, en az 25 yatak, ana faaliyeti ile ilgili uzmanlık dallarından bir kadrolu uzman tabip çalıştırma)

c) Hastane için ilgili mevzuata göre ayrılmış otopark bulunduğunun belgelenmesi şartıyla, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki, "otopark miktarının, otopark ile ilgili diğer hususların" mimari projede gösterilmesi,

ç) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi."( Özel hastane müstakil binada faaliyet gösterir)

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 7/A maddesi, 15 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 45 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 7/A- (Ek - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.6) Özel hastaneler, faaliyet gösterdiği veya göstereceği uzmanlık dalının veya dallarının gerektirdiği asgari standartlar ile tıbbi hizmet kalitesine etken diğer hususlar dikkate alınarak belirlenecek esaslar ve puanlama kriterleri çerçevesinde sınıflandırılır.

Sınıflandırma esasları, puanlama kriterleri ve diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

15 inci maddesinin yedinci fıkrası ; Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış özel hastanelerin uzmanlık dal ilave işlemleri valilik tarafından yapılarak faaliyet izin belgesine işlenmek üzere Bakanlığa bildirilir.

Madde 45- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 21.10.2006 - 26326 / m.34 ) Dal hastanelerinin ve özellikli uzmanlık dallarına ait fiziki yapı, tıbbi donanım ve taşıması gereken asgari standartlar EK-11'de gösterilmiştir. EK-11'de yer almayan diğer dal hastanelerinin ve bu Yönetmelikte standartları belirlenmemiş uzmanlık dallarının taşıması gereken asgari standartlar, Komisyonun görüşü alınarak belirlenir ve Bakanlıkça ayrıca yayımlanır.

 

 
 

Content View Hits : 3791389

RSS facebook twitter youtube  Google+

TURKISH MEDICAL ASSOCIATION
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2/17-23, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE
Phone: (+90 312) 231 31 79 (pbx) Fax: (+90 312) 231 19 52-53
e-mail: ttb@ttb.org.tr