TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Temel Eğitim
 
Ana Sayfa
Kurs Yönergesi
Başvuru Formu

" ÖN EĞİTİM

• Katılımcı Eğitim

İletişim

Ödev Formu 1
Ödev Formu 2
Organizasyon Kontrol Listesi
- - - - - - -
Sınav Sonuçları
Sertifika Programı

 
 
 
Türk Tabipleri Birligi
Ana Sayfa arrow Kurs Yönergesi


Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kursu Yönergesi Yazdır

Amaç ve Dayanak:

Madde 1: Bu Yönerge, işyerlerinde koruyucu sağlık hizmetlerini verecek hekimlerin eğitim düzeyini artırmak amacıyla düzenlenecek İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kursu’na ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 59uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:


Madde 2:

Bu Yönergede geçen ad ve terimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir :
TTB                              : Türk Tabipleri Birliği’ni

Merkez Konseyi            :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ni,

Yönetim Kurulu             :Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu,

Kol                                 : TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
Üniversite                      : TTB ile işbirliği yapan üniversiteleri

Koordinatör                   : İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Programı Koordinatörü’nü
Kursiyer                       : Tıp fakültesi mezunu hekimi
Eğitici                           : İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Programı’nda ders sorumluluğu yüklenen kişileri
Kurs                             : İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kursu’nu

Program                       : TTB ile işbirliği yapan üniversitelerin birlikte yaptığı (Ek.1)  protokole esas olan İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Programı’nı
Düzenleme Kurulu         : Türk Tabipleri Birliği ve işbirliği protokolü yapan üniversitelerle birlikte oluşturulan Kurs Düzenleme Kurulu’nu

Ön Eğitim                     : Kurs materyali ve/veya elektronik ortamda yapılacak uzaktan eğitimi

Katılımcı Eğitim             : İnteraktif öğretim teknikleri yapılacak yüzyüze eğitimi

Sertifika                        :İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifikası’nı
ifade eder.

Kurs Düzenleme Yetkisi:

Madde 3: Kurslar; Düzenleme Kurulu tarafından düzenlenir. Düzenleme Kurulu dışında TTB ve protokol yapan üniversitelere bağlı hiçbir birim Kurs düzenlemeye yetkili değildir.

Kursların Programı ve Kurgusu:

Madde 4: Program; Kol ve Düzenleme Kurulu’nun görüş ve önerileri ile bilimsel içeriği sürekli geliştirilerek uygulanır. Kursun; eğitim yöntemi, süresi ve ders programında Kol ve Düzenleme Kurulu’nun önerisi yönünde Merkez Konseyi onayı ile değişiklik yapılabilir.

Kurs programı “ön (uzaktan) eğitim” ve “katılımcı (yüzyüze) eğitim” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Ön Eğitim koşulları TTB Merkez Konseyi tarafından belirlenir. Katılımcı Eğitim ise kurs talep eden ve Ön Eğitim aşamasına kayıt yaptıran kursiyerlerin yoğunlaştığı coğrafi bölge merkezlerinde, Kol önerisi ve Düzenleme Kurulu kararı gereğince düzenlenir.

Programın uygulanmasından Koordinatör sorumludur. Kursun eğitim yapmaya uygun koşullarda yürütülmesinden ilgili Tabip Odası Kol ile birlikte sorumludur.

Kurs Başvuru Koşulları:

Madde 5: Kursiyer adayları, üyesi oldukları Tabip Odasına iki nüsha standart “İşyeri Hekimi Temel Eğitimi Kurs Başvuru Formu” (Ek.2) doldurarak isteklerini bildirirler. Tabip odasına üyelik bilgilerini güncelleştiren ve aidat borcu olmayan hekimlerin başvuruları Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak bir nüsha TTB Merkez Konseyine iletilir.

Başvurusu Kabul Edilenler:

Madde 6: TTB tarafından kursa katılımı kabul edilen başvuru sahibine “Kurs bilgilendirme ve kursa çağrı yazısı” gönderilir. Kurs ücretinin % 25’ni TTB hesabına yatıran başvuru sahibinin kayıt işlemi tamamlanarak, adresine kurs dokümanları (kitap, CD, web adresi vb.) gönderilir.

Ön Eğitim:

Madde 7: TTB web sayfasında oluşturulacak Ön Eğitim programı, kursiyeri tüm konularla ilgili asgari düzeyde bilgilendirmeyi amaçlayacak şekilde hazırlanır. Bu programla elektronik ortamda, uygun eğitim teknikleri ile bilgilendirme test edilebilecek, işyeri tanıtım filmleri ile uygulamaya ilişkin tartışmalar yapılabilecektir.

Ön Eğitimin amacına uygun olarak yürütülmesi ve denetiminden Koordinatör sorumludur. Bu sorumluluğun bir kısmı istihdam edilmiş ise profesyonel elemana devredilebilir.

Ölçme ve Değerlendirme:

Madde 8: Ayda bir kez olmak üzere Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde web ortamında Koordinatör sorumluluğunda elektronik ölçme ve değerlendirme işlemi yapılır.

İlk başvuru tarihinden itibaren en az 2 (iki) ay geçmek koşulu ile kursiyer e-başvuru yaparak programdaki ilk ölçme-değerlendirme işlemine alınır. Ölçme-değerlendirme her ay bir kez önceden duyurulan tarih ve saatte e-ortamda ve TTB Merkez Konseyi adresinde yüzyüze elektronik olmayan koşullarda yapılır.

 Ölçme değerlendirmede kursiyerden 100 soruyu yanıtlaması istenir. 100 üzerinden 80 puan alan kursiyer başarılı kabul edilerek Katılımcı Eğitim için başvuru hakkına sahip olur.

Kursiyer Katılımcı Eğitim başvurusu ve kayıt işlemini, başarılı olduğu ölçme-değerlendirme tarihi sonrasındaki 2 (iki) yıl içerisinde yapılacak bir kurs için yapmak zorundadır.

Katılımcı Eğitim:

Madde 9: Ön eğitimi tamamlayan ve kurs ücretinin % 75’ini TTB hesabına yatırarak kayıt işlemini tamamlayanlar Katılımcı Eğitime kursiyer olarak katılabilir. Katılımcı Eğitim “kurs programı” Kol önerisi ve Düzenleme Kurulu kararı sonrasında TTB web sayfasında yayınlanır  ve e-posta yoluyla ilgili kursiyerlere duyurulur. Kursiyer kurs programı içerisinde bulunan merkezlerden birisini tercih edebilir. 2 (iki) yıl içinde Katılımcı Eğitim hakkının kullanılmaması durumunda tüm işlemler sonlandırılır. İşlemleri sonlandıran hekimler yeniden kursiyer olmayı istemeleri halinde 5.maddedeki koşulları tekraren yerine getirmelidirler.

Kurslarda interaktif öğretim teknikleri uygulanır. Her bir sınıfta kursiyer sayısı 25’i geçmez, 15’in altına inmez.

Kurslarda derslere devam zorunludur. Derslerin en az %90’nına katılmayan kursiyerlere sertifika verilmez. Devamsızlık durumunda hekimin kurs tarihinden sonra ikinci bir kursa devam etmesi gerekir. 1 (bir) yıl içinde önerilen uygun bir kursa katılmayan kursiyer yeniden ölçme-değerlendirmeye tabi tutularak başarılı olması durumunda yeniden Katılımcı Eğitime başvurabilir.

Ödev Hazırlama:

Madde 10: Katılımcı Eğitime devam etmiş kursiyerler kurs bitiminde Koordinatör tarafından belirlenen Ödev konusunu alır. Ödev; işyeri hekimliği uygulamaları ile ilgili bir sorunu tanımlamaya ya da çözmeye yönelik yazılı bir rapor hazırlama biçiminde (veya e-ortamda sorun çözme şeklinde) yapılır. Belirlenen formatta (Ek.3) ve kurs bitiş tarihinden sonraki 1 (bir) yıl içerisinde kursiyer tarafından hazırlanan ödev Koordinatör tarafından belirlenen danışmana gönderilir (Bu işlemler elektronik ortamda yapılabilir).

Ödev hakkında Danışman ödevin yeterli olduğu veya geliştirilmesi gereken noktalarının bulunduğu kararını verir. Danışman Ödev’i standart bir format ile değerlendirirken; epidemiyoloji ve bioistatistik odaklı yaklaşım ile konunun çeşitli kaynaklardan yeterince araştırılıp araştırılmadığını sorgular.

Danışman tarafından yeterli bulunan ödevler kabul edilir.

Danışman tarafından ödev hakkında geliştirilmesi gereken noktalarının bulunduğu kararında bu hususlar ayrıntılı olarak açıklanır. Danışmanın bu kararı, görüşleriyle birlikte kursiyere gönderilir ve ödevin 3 (üç) ay içinde yeniden düzenlenmesi istenir.

Sertifika:

Madde 11: Ödevin Danışman Eğitici tarafından kabul edilmesi durumunda hekime Sertifika’sı verilir. Sertifika ekte örneği bulunan (Ek. 4) formata uygun olarak hazırlanarak TTB Merkez Konseyi Başkanı ve Düzenleme Kurulu Başkanı tarafından imzalanır.

“Dr…………. İşyeri Hekimliği için düzenlenen sürekli eğitim programlarının ilk basamağı olan Temel Eğitim Sertifika Kursu’nu tamamlamış ve sonrasında düzenlenecek İleri Eğitim Sertifika Programları’na da katılma koşuluyla ‘İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifikası’ almaya hak kazanmıştır” 

Temel Eğitim Sertifikası sürekli eğitim temelinde verilmektedir. Temel Eğitim Sertifikası verilen hekimler, çağrıldıkları ilgili İşyeri Hekimliği İleri Eğitim Programlarına katılmakla yükümlüdürler.

Mali Hükümler:

Madde 12: Kurslar kendi parasal kaynaklarını yaratmak ilkesine uygun olarak yürütülür.

Kurslarda ders verecek, tartışma yönetecek eğiticilere Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanan ve TTB Merkez Konseyi’nce onaylanan ölçülerde ders ücreti, yolluk, konaklama ve benzeri giderleri ödenir.

Kursların düzenli yürütülmesi için yapılacak organizasyon giderleri (doküman, uygun salonlar, görevli personel sağlanması, kursiyerlere gerektiğinde verilecek öğle yemekleri ve diğer sosyal giderler) kurs ücretlerinden karşılanır.

Kurs Bütçesinin Oluşturulması:

Madde 13: Kurslardan sağlanan gelirler, kurs giderlerini karşılamak, Merkez Konseyi ve yerel Tabip Odalarının; TTB Yasasında öngörülen etkinliklerini desteklemek üzere ve Kolun bu yönetmeliğin 14. maddesinde sözü geçen destek hizmetleri için aşağıda gösterilen oranlarda olup ve bu oranlar aşılamaz.

 

Girdilerden Pay (% )

Pay Ayrılacak Yer / Konu

25

Kurs öğretim üyeleri giderlerine

35

Kurs organizasyonu ve sosyal giderlerine

10

Kursiyerlerin kayıtlı bulunduğu Tabip Odasına

10

Merkez Konseyine

 15

İşyeri hekimliği destek hizmetlerine

   5

Yayın giderlerine

Destek Hizmetleri ve Etkinlikler:

Madde 14: TTB Merkez Konseyi, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ve Tabip Odaları İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonlarının sağlayacağı destek hizmetleri gereği aşağıdaki etkinlikler yapılır.

a)     Sürekli eğitim etkinliklerinin yürütülmesi,

b)     İleri Eğitim Kursları düzenlenmesi,

c)      Yayınların yenilenmesi, yeni yayınlar çıkartılması,

d)     Danışmanlık ve teknik destek hizmetlerinin üretilmesi,

e)     İşçi Sağlığı Enstitüsü kurma hazırlıkları,

f)        İşyeri hekimlerinin mesleki ve özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi için hukuki destek sağlanması,

g)     Bu çalışmaların yürütülmesi için Merkez Konseyi’nde profesyonel kadroların görevlendirilmesi.

 

Geçici Madde 1: Program’ın geliştirilmesi aşamasında 2005–2006 döneminde yapılacak Ankara, Antalya, Tekirdağ, İstanbul ve Gaziantep kurslarında Ön Eğitim aşaması uygulanmaz. Bu kurslarda Programın tamamı Katılımcı Eğitim ile gerçekleştirilir.

Yürürlük:

Madde 15: Bu Yönerge  Merkez Konseyi kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 16: Bu Yönerge’yi Merkez Konseyi yürütür.

 

 

 
Türk Tabipleri Birligi    e-posta:      [ ]mobil porno izle - bodrum escort - diyarbakır escort - eskişehir escort - poker oyna - odeonbet giris - superbahis giriş - wonodds giriş - samsun escort